kaggbol.se © 2007                    

DANNEMORASJÖN

Sjön är sänkt i två omgångar, kring 1760 och på 1880-talet, med totalt 1-1,5 m. Vattendjupet är vanligen mindre än en meter, vilket bidragit till igenväxningen av sjön med kraftiga vassar, alternativt sävruggar, flytblads- eller vattenväxter. Ett tjugotal öar finns i sjön, men endast ett par i nordvästra delen överstiger en hektar i storlek. Sjösänkningarna gjordes för att utöka åkermarken kring sjön och för att förbättra säkerheten i Dannemoragruvan. I trakterna kring Dannemora och Österbybruk finns ett stort sjösystem och våtmarker vars  vattenstånd varierar naturligt. Här finns källflödena till Fyrisån. Under sommaren 2007 var vattenståndet i Dannemorasjön lägre än på länge beroende på torrt väder. Successivt visade sig den gyttjiga bottnen från vår balkong. Det blev svårare och svårare och snart omöjligt att ta sig ut med ekan...

I mars 2008 såg det lovande ut. Dalåns flöde från Harvikadammen hjälpte till att fylla på sjön, men framåt sommaren sjönk vattenståndet rejält igen. Tyvärr dokumenterades inte detta med bilder. År 2009 däremot, var ett strålande vattenrikt år men innebar också översvämningar på låglänta delar i trakten. Upprörda känslor talade om en mygginvasion inte stort sämre än den i nedre Dalälven. Hela sommaren var sjön farbar även på de grundaste ställena. Inte heller då gjordes någon fotodokumentation.

2010, inleddes våren med ett relativt högt vattenstånd som syns på fotot, taget som vanligt från balkongen. Tanken är att vattenståndet ska dokumenteras med foton allt framgent.

Nu 2011 har Dalån strömmat rejält efter påfyllning från Hammardammen. I slutet av april, under den sena påsken, är vattenståndet ungefär som 2009 och 2010. Nedstöms Fyrisån svämmar ån över sina bräddar på sina ställen.

23 april 2011

Maj 2010

Mars 2008

  

      April 2007 

 

      Maj 2007  

  

    Juni  2007 

 

    Juli 2007                                                       

 

     September 2007